تماس با ما

Смяна на езика на страницата

رئیس انجمن - دانشیار دکتر ایوو پانوف

تلفن:359887214417+

پست اینترنتی:ivo.panov@farsibg.com

حسابدار انجمن - اسیستانت پروفسور علیرضا پورمحمد

تلفن:3598789110756+

پست اینترنتی:alireza.pourmohammad@farsibg.com

دبیر

تلفن:359878298687+

پست اینترنتی:office@farsibg.com

توسط این فرم با ما تماس بگیرید!

اطلاعات ارسال شد با عرض پوزش. اطلاعات ارسال شد.

Калиграфия. Едно от най-старите изкуства в Персия, навлезло дълбоко в бита на иранската народност, е калиграфското изкуство. С времето то достига непознати на нас, европейците, висоти, които го нареждат плътно до художествената живопис. Майсторите-калиграфи са били сред най-високопоставените и тачени хора в обществото, чийто труд е бил оценяван единствено в злато. Така например през Средновековието за художественото изписване на едно единствено двустишие калиграфите, преписвали “Шах-наме” (“Книга за царете”) са получавали по 1 туман, а с него по онова време е могло да се купят 2 400 кг. пшеница.