تماس با ما

Смяна на езика на страницата

رئیس انجمن - دانشیار دکتر ایوو پانوف

تلفن:359887214417+

پست اینترنتی:ivo.panov@farsibg.com

حسابدار انجمن - اسیستانت پروفسور علیرضا پورمحمد

تلفن:3598789110756+

پست اینترنتی:alireza.pourmohammad@farsibg.com

دبیر

تلفن:359878298687+

پست اینترنتی:office@farsibg.com

توسط این فرم با ما تماس بگیرید!

اطلاعات ارسال شد با عرض پوزش. اطلاعات ارسال شد.

Архитектура. Едно от нещата, които правят най-силно впечатление на чуждестранните туристи в Иран, това са паметниците на неговата архитектура. Архитектура, съвместила по невероятен начин многообразието от форми и обеми, художествени елементи и цветове, символика и приложност. И съвсем не бива да търсим парадокс в това, че въпреки обстоятелството, че персийската архитектура е с еклектичен характер, че е побрала в себе си части от културното наследството на Шумер и Акад, на Асирия и Урарта, на Елам и Вавилония, на елини и араби, тя е уникална по своя характер и не може да бъде сбъркана с никоя друга по света.