تماس با ما

Смяна на езика на страницата

رئیس انجمن - دانشیار دکتر ایوو پانوف

تلفن:359887214417+

پست اینترنتی:ivo.panov@farsibg.com

حسابدار انجمن - اسیستانت پروفسور علیرضا پورمحمد

تلفن:3598789110756+

پست اینترنتی:alireza.pourmohammad@farsibg.com

دبیر

تلفن:359878298687+

پست اینترنتی:office@farsibg.com

توسط این فرم با ما تماس بگیرید!

اطلاعات ارسال شد با عرض پوزش. اطلاعات ارسال شد.

Гробници и мавзолеи. Двадесет и шествековната снага на Персия е запазила по себе си дълбоките следи и незаличимия спомен за велики събития и именити личности. Стотици за гробниците-мавзолеи, привличащи със своя магнетизъм поклонници от цял свят. Тук са: гробницата на основателя на Първата персийска държава (550-330 г. пр.н.е.) Кил ІІ Велики, на пророка на зороастрийската религия Заратуштра, мемориалният комплекс на ахаменидските и сасанидските царете, на енциклопедиста Абу Али ибн Сина – Авицена, на световните поети Саади, Хафез, Фердоуси и Баба Тахер Урян, на философа, математика, астронома, медика и поета Омар Хайям...