تماس با ما

Смяна на езика на страницата

رئیس انجمن - دانشیار دکتر ایوو پانوف

تلفن:359887214417+

پست اینترنتی:ivo.panov@farsibg.com

حسابدار انجمن - اسیستانت پروفسور علیرضا پورمحمد

تلفن:3598789110756+

پست اینترنتی:alireza.pourmohammad@farsibg.com

دبیر

تلفن:359878298687+

پست اینترنتی:office@farsibg.com

توسط این فرم با ما تماس بگیرید!

اطلاعات ارسال شد با عرض پوزش. اطلاعات ارسال شد.

Традиционни ирански изкуства. Често пъти, когато стане въпрос за традиционните ирански занаяти, темата неизбежно се насочва към иранското изкуство. И обратното, заговори ли се за изкуство, няма съмнение че разговорът ще се насочи към занаятите. Защото в Иран двата термина са неразривно свързани - занаятът е изкуство, а изкуството се създава чрез шедьоврите на занаятчийското майсторство. По целия свят са известни иранската миниатюрна живопис и калиграфията. Известни са също и другите прояви на традиционното иранско изкуство, макар и не под персийското им название. Кои са те?
“Каламзани” (“Коване на желязо”), в което хармонично съжителстват елементи от дърворезбата, релефното изображение, ажура, арабеска, портретизма...
“Хатамкори” – инкрустацията върху дърво, майсторски полагана на ръка чрез сглобяването на ситни ромбовидни парченца от метал или слонова кост. Обикновенно те са шестстенни, но се срещат и осем, дори десетстенни. Най-прочутата школа по “хатамкори” е Исфаханската.
“Минакори” (“Емайлиране” или “Гледжосване”). Полага върху различни съдове (чинии, купи, вази и потири) от мед, които, след обработка с киселина, се боядисват и изпичат под 800 градусова температура неколкократно. И получават по този начин здравината на гранит и прелестта на художествената творба.