تماس با ما

Смяна на езика на страницата

رئیس انجمن - دانشیار دکتر ایوو پانوف

تلفن:359887214417+

پست اینترنتی:ivo.panov@farsibg.com

حسابدار انجمن - اسیستانت پروفسور علیرضا پورمحمد

تلفن:3598789110756+

پست اینترنتی:alireza.pourmohammad@farsibg.com

دبیر

تلفن:359878298687+

پست اینترنتی:office@farsibg.com

توسط این فرم با ما تماس بگیرید!

اطلاعات ارسال شد با عرض پوزش. اطلاعات ارسال شد.

Дворецът “Баг-е Фин” (“Градината “Фин”) в гр. Кашан. Градът е насред пустинята, но посредством улавянето на дълбоки карстови извори дворецът е охлаждан целогодишно с течаща вода. Получава името си, защото в него е съоръжена баня от финландски тип. Комплексът е постраен по времето на Сефевидите (1501-1722), но се свързва най-вече с гибелта на първия везир на Насреддин шах, Амир Кабир, който през 1852 г. е убит там по негова заповед.