تغییر زبان

Устав на дружеството

задължителните полета са отбелязани със звездичка

Заявление за членство

*

Лични данни

Образование и квалификация

Насоки за евентуална съвместна работа

Невалиден код. Въведете отново.

CAPTCHA Image [ Друго изображение ]

Заявлението е изпратено. Заявлението не може да бъде изпратено. Извинете за неудобството.

Дворецът “Баг-е Фин” (“Градината “Фин”) в гр. Кашан. Градът е насред пустинята, но посредством улавянето на дълбоки карстови извори дворецът е охлаждан целогодишно с течаща вода. Получава името си, защото в него е съоръжена баня от финландски тип. Комплексът е постраен по времето на Сефевидите (1501-1722), но се свързва най-вече с гибелта на първия везир на Насреддин шах, Амир Кабир, който през 1852 г. е убит там по негова заповед.