تغییر زبان

На тази страница може да заявите желанието си да станете член на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България”. Преди да попълните формата е необходимо да се запознаете с устава ни, както и с условията за кандидатстване за членство, правата и задълженията на членовете му.

 1. Член може да бъде всяко физически или юридическо лице, отговарящо на чл. 8, ал. 1 и 3 от Устава на Дружеството.
 2. Правата и задълженията на членовете на Дружеството се определят от чл. 9 и чл. 10 от Устава на Дружеството.
 3. Придобиването на членство в Дружеството се регламентира от чл. 12 от Устава на Дружеството.
 4. Членски внос:
  • за студенти и неработещи – 1 лв. на месец или 12 лв. годишно,
  • за работещи – 3 лв. на месец или 36 лв. годишно,
  • за пенсионери – 1 лв. на месец или 12 лв. годишно.
 5. Освен правата, залегнали в чл. 9 от Устава на Дружеството, членовете му могат да ползват и:
  • безплатно или с намаление участие в различните културно-просветни мероприятия, организирани от Дружеството, от Културното представителство и от Посолството на ИР Иран в Република България,
  • безплатно или с намаление участие в научно-образователни екскурзии в ИР Иран.

Устав на дружеството

задължителните полета са отбелязани със звездичка

Заявление за членство

*

Лични данни

Образование и квалификация

Насоки за евентуална съвместна работа

Невалиден код. Въведете отново.

CAPTCHA Image [ Друго изображение ]

Заявлението е изпратено. Заявлението не може да бъде изпратено. Извинете за неудобството.

Гробници и мавзолеи. Двадесет и шествековната снага на Персия е запазила по себе си дълбоките следи и незаличимия спомен за велики събития и именити личности. Стотици за гробниците-мавзолеи, привличащи със своя магнетизъм поклонници от цял свят. Тук са: гробницата на основателя на Първата персийска държава (550-330 г. пр.н.е.) Кил ІІ Велики, на пророка на зороастрийската религия Заратуштра, мемориалният комплекс на ахаменидските и сасанидските царете, на енциклопедиста Абу Али ибн Сина – Авицена, на световните поети Саади, Хафез, Фердоуси и Баба Тахер Урян, на философа, математика, астронома, медика и поета Омар Хайям...