تغییر زبان

Устав на дружеството

задължителните полета са отбелязани със звездичка

Заявление за членство

*

Лични данни

Образование и квалификация

Насоки за евентуална съвместна работа

Невалиден код. Въведете отново.

CAPTCHA Image [ Друго изображение ]

Заявлението е изпратено. Заявлението не може да бъде изпратено. Извинете за неудобството.

Площадът “Нагш-е джахан” (“Ликът на света”) е вторият по големина открит площад в света (след “Тянанмън” в Пекин). Около площада се издигат дворецът “Али капу”, Петъчната джамия “Аббаси”, Джамията на Шейх Лотфоллах, Големият покрит пазар “Кейсарие” (“Царския”). За значимостта на площада за историята и за културата на иранците говорят поговорките:

“Не си ли видял Исфахан – не си видял света!”
“Исфахан – това е половината свят”