تغییر زبان

На тази страница може да заявите желанието си да станете член на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България”. Преди да попълните формата е необходимо да се запознаете с устава ни, както и с условията за кандидатстване за членство, правата и задълженията на членовете му.

 1. Член може да бъде всяко физически или юридическо лице, отговарящо на чл. 8, ал. 1 и 3 от Устава на Дружеството.
 2. Правата и задълженията на членовете на Дружеството се определят от чл. 9 и чл. 10 от Устава на Дружеството.
 3. Придобиването на членство в Дружеството се регламентира от чл. 12 от Устава на Дружеството.
 4. Членски внос:
  • за студенти и неработещи – 1 лв. на месец или 12 лв. годишно,
  • за работещи – 3 лв. на месец или 36 лв. годишно,
  • за пенсионери – 1 лв. на месец или 12 лв. годишно.
 5. Освен правата, залегнали в чл. 9 от Устава на Дружеството, членовете му могат да ползват и:
  • безплатно или с намаление участие в различните културно-просветни мероприятия, организирани от Дружеството, от Културното представителство и от Посолството на ИР Иран в Република България,
  • безплатно или с намаление участие в научно-образователни екскурзии в ИР Иран.

Устав на дружеството

задължителните полета са отбелязани със звездичка

Заявление за членство

*

Лични данни

Образование и квалификация

Насоки за евентуална съвместна работа

Невалиден код. Въведете отново.

CAPTCHA Image [ Друго изображение ]

Заявлението е изпратено. Заявлението не може да бъде изпратено. Извинете за неудобството.

Традиционни ирански изкуства. Често пъти, когато стане въпрос за традиционните ирански занаяти, темата неизбежно се насочва към иранското изкуство. И обратното, заговори ли се за изкуство, няма съмнение че разговорът ще се насочи към занаятите. Защото в Иран двата термина са неразривно свързани - занаятът е изкуство, а изкуството се създава чрез шедьоврите на занаятчийското майсторство. По целия свят са известни иранската миниатюрна живопис и калиграфията. Известни са също и другите прояви на традиционното иранско изкуство, макар и не под персийското им название. Кои са те?
“Каламзани” (“Коване на желязо”), в което хармонично съжителстват елементи от дърворезбата, релефното изображение, ажура, арабеска, портретизма...
“Хатамкори” – инкрустацията върху дърво, майсторски полагана на ръка чрез сглобяването на ситни ромбовидни парченца от метал или слонова кост. Обикновенно те са шестстенни, но се срещат и осем, дори десетстенни. Най-прочутата школа по “хатамкори” е Исфаханската.
“Минакори” (“Емайлиране” или “Гледжосване”). Полага върху различни съдове (чинии, купи, вази и потири) от мед, които, след обработка с киселина, се боядисват и изпичат под 800 градусова температура неколкократно. И получават по този начин здравината на гранит и прелестта на художествената творба.