تغییر زبان

Устав на дружеството

задължителните полета са отбелязани със звездичка

Заявление за членство

*

Лични данни

Образование и квалификация

Насоки за евентуална съвместна работа

Невалиден код. Въведете отново.

CAPTCHA Image [ Друго изображение ]

Заявлението е изпратено. Заявлението не може да бъде изпратено. Извинете за неудобството.

Куполестите сводове, украсяващи множество сгради в Иран, са може би най-очарователният елемент от архитектурното изкуство на персийската народност. Дали ще са на храмове, на дворци, на музеи или на други светски постройки, те неизменно респектират със своята обемност и съвършенство на изпълнението. В преобладаващата си част извисяващи се високо над главите, те внушават усещането за необятността на заобкалящия ни свят и същевременно ни предават чувството за неговата тайнственост и великолепие.