تغییر زبان

На тази страница може да заявите желанието си да станете член на „Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България”. Преди да попълните формата е необходимо да се запознаете с устава ни, както и с условията за кандидатстване за членство, правата и задълженията на членовете му.

 1. Член може да бъде всяко физически или юридическо лице, отговарящо на чл. 8, ал. 1 и 3 от Устава на Дружеството.
 2. Правата и задълженията на членовете на Дружеството се определят от чл. 9 и чл. 10 от Устава на Дружеството.
 3. Придобиването на членство в Дружеството се регламентира от чл. 12 от Устава на Дружеството.
 4. Членски внос:
  • за студенти и неработещи – 1 лв. на месец или 12 лв. годишно,
  • за работещи – 3 лв. на месец или 36 лв. годишно,
  • за пенсионери – 1 лв. на месец или 12 лв. годишно.
 5. Освен правата, залегнали в чл. 9 от Устава на Дружеството, членовете му могат да ползват и:
  • безплатно или с намаление участие в различните културно-просветни мероприятия, организирани от Дружеството, от Културното представителство и от Посолството на ИР Иран в Република България,
  • безплатно или с намаление участие в научно-образователни екскурзии в ИР Иран.

Устав на дружеството

задължителните полета са отбелязани със звездичка

Заявление за членство

*

Лични данни

Образование и квалификация

Насоки за евентуална съвместна работа

Невалиден код. Въведете отново.

CAPTCHA Image [ Друго изображение ]

Заявлението е изпратено. Заявлението не може да бъде изпратено. Извинете за неудобството.

Килими. Персия, освен страна на поетите, на розите и на славеите, е и родина на килимите. Първите сведения за тях датират отпреди 500 г. пр.н.е. когато различни ирански номадски племена са ги изработвали и предлагали като ценна разменна монета в търговията. През вековете производството на килими, което винаги се е осъществявало ръчно, се превръща в традиционен занаят, разнесъл славата на персийските майстори-килимари из целия свят. Отличителни характеристики на персийския килим са: материалът, от който са направени – вълна, коприна, памук; използваните за оцветяване бои, които трябва задължително да бъдат от органичен произход; гъстотата на възлите на единица площ. В повечето случаи тя десетократно надвишава гъстотата на бодовете на обикновения килим.
Традиционно килимарското изкуство е едно от най-ценените в Иран. Голяма част от персийските килими се приемат за шедьоври на тъкачеството и живописта. Често те са предназначени не за пода, а за украса на стената.
За нас, българите, особен интерес представляват персийските килими, които са братя-близнаци с нашите Чипровски. Откъде е дошла тази поразителна прилика, по какви друмове е преминала тя от Персия към нас? Или пък пътят е в обратна посока? За да отговорим на тези въпроси ще ни е необходимо доста време и усърден труд. Да започнем с това, че българската дума “килим” е идентична с персийската...